Formularz zgłoszeniowy usterki w ramach rękojmi

Adres zgłaszanej usterki
Dane właściciela nieruchomości
Informacje o nieruchomości
Zgłaszane usterki

Usterka 1*

Uwagi dodatkowe

* - pole obowiązkowe


Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu reklamacyjnym będą przetwarzane przez Marvipol Development S. A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa, dla celów związanych z przyjęciem i rozpatrzeniem zgłoszenia, wyjaśnieniem wszystkich okoliczności sprawy, udzieleniem odpowiedzi oraz podjęciem innych działań niezbędnych do załatwienia sprawy w związku z zawartą umową (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w celach związanych z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane mogą zostać udostępnione właściwej spółce z Grupy Kapitałowej Marvipol w celu rozpoznania zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpoznania zgłoszenia. Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w klauzuli informacyjnej dołączonej do naszej umowy. W celu realizacji swoich praw lub pozyskania dodatkowych informacji o przetwarzaniu danych możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: na adres e-mail iod@marvipol.pl lub listownie adres naszej siedziby.